Warsztaty

w Lublinie

Warsztaty

w Lublinie

Warsztaty

w Lublinie

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na zakup i dostawę pieca ceramicznego komorowego o pojemności 280 l,  złożono dwie oferty.

Na podstawie kryterium najniższej ceny brutto wybrano ofertę  „MERAZET Spółka Akcyjna ul. Krauthofera 36, 60-203 Poznań z ceną brutto 36,799 14/100 zł (trzydzieści sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 14/100

Czytaj dalej

Zamawiający:

Fundacja Aktywator

Al. Spółdzielczości Pracy 65

20-147 Lublin

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup pieca

Fundacja Aktywator zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na zakup i dostawę pieca ceramicznego do wypalania ceramiki do siedziby WTZ Aktywator znajdującej się w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego przy ul. Al. Spółdzielczości Pracy 65 w Lublinie w ramach projektu pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj dalej

Pracownie

http://aktywatorlublin.pl/Pracownia%20rękodzieła

W pracowni rękodzieła prowadzone są zajęcia rehabilitacyjne w zakresie kształtowania i doskonalenia funkcji motorycznych i manualnych

http://aktywatorlublin.pl/Pracownia%20technik%20i%20sztuk%20plastycznych

Uczestnicy w pracowni technik i sztuk plastycznych rozwijają swoje umiejętności plastyczne, sprawność manualną, wrażliwość artystyczną

http://aktywatorlublin.pl/Pracownia%20ceramiki

Uczestnicy pracują metodą ergoterapii polegają między innymi na poznawaniu technik lepienia różnymi metodami, modelowaniu wyrobów ceramicznych

http://aktywatorlublin.pl/Pracownia%20plastyczna

Zajęcia w pracowni plastycznej mają na celu usprawnianie zdolności manualnych i koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenie spostrzegawczości

http://aktywatorlublin.pl/Pracownia%20gospodarstwa%20domowego

Zajęcia w pracowni plastycznej mają na celu usprawnianie zdolności manualnych i koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenie spostrzegawczości

http://aktywatorlublin.pl/Pracownia%20poligraficzno-dekoratorska

W czasie zajęć terapeutycznych uczestnicy zapoznają się z prawidłową obsługą sprzętu biurowego (komputer, kserokopiarka, laminarka itp.).