Warsztaty

w Lublinie

Warsztaty

w Lublinie

Warsztaty

w Lublinie

Zamawiający:

Fundacja Aktywator

Al. Spółdzielczości Pracy 65

20-147 Lublin

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup pieca

Fundacja Aktywator zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na zakup i dostawę pieca ceramicznego do wypalania ceramiki do siedziby WTZ Aktywator znajdującej się w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego przy ul. Al. Spółdzielczości Pracy 65 w Lublinie w ramach projektu pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 1. Zamawiający

Fundacja Aktywator

Al. Spółdzielczości Pracy 65

20-147 Lublin

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa (dowóz i wniesienie) do do siedziby WTZ Aktywator znajdującej się w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ul. Al. Spółdzielczości Pracy 65 w Lublinie następującego sprzętu:

PIECA CERAMICZNEGO KOMOROWEGO do wypalania ceramiki o pojemności 280 L

Piec ceramiczny musi być fabrycznie nowy, gotowy do użytkowania i nie wycofany z rynku przez producenta z uwagi na niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia użytkowników, pozostawać własnością wykonawcy i nie być obciążony prawem na rzecz osób trzecich oraz posiadać parametru techniczno – użytkowe nie mniej korzystne niż określone przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu.

Pojemność pieca 280 litrów

Max. temperatura wypału 1100 °C

Moc znamionowa 9,0 kW

Głębokość komory pieca 58 cm

Zasilanie 400 V

Piec należy dostarczyć do Zamawiającego, ustawić w budynku w miejscu wskazanych przez Zamawiającego.

 1. Termin i miejsce realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia do dwóch tygodni od dnia podpisania umowy

 1. Informacja o kryteriach oceny

Kryteriami wyboru oferty będą : cena ofertowa brutto- 100%

 1. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia takie same ceny Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
 2. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 3. W przypadku gdy wartość ofert przedstawionej w odpowiedzi na zapytanie będzie wyższa od zaplanowanej w budżecie projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę. W sytuacji gdy Wykonawca nie wyrazi zgody na zmniejszenie ceny wówczas czas Zamawiający odrzuci jego ofertę i do negocjacji zaprosi Wykonawcę, który przedstawił ofertę ocenioną jako drugą. W przypadku braku innych ofert Zamawiający uzna całe zapytanie ofertowe za nierozstrzygnięte.
 4. Informacje o wyborze Wykonawcy, terminie i miejscu podpisania umowy

Z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, zostanie podpisana umowa w miejscu i na warunkach określonych przez Zamawiającego.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty oraz termin i miejsce składania ofert.
 1. Ofertę należy złożyć drogą Internetową na pocztę mailową Zamawiającego : f.aktywator@gmail.com w terminie do dnia 8 grudnia 2022 roku
 2. Oferta powinna być przygotowana na druku oferty stanowiącym załącznik nr Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 3. Termin: ofert należy składać najpóźniej do dnia 8 grudnia 2022 roku
 4. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 grudnia 2022 roku.
 6. Informacje uzupełniające
 1. Treść złożonej musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podawania przyczyn w przypadku zaistnienia okoliczności nie znanych Zamawiającemu w dniu sporządzenia niniejszego postępowania.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania do wyjaśnień treści złożonej oferty w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jej treści po stronie Zamawiającego na każdym etapie postępowania.
 4. Osoba uprawiona do kontaktu z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest : Lider Projektu Jolanta Makuch – Wróblewska tel. 696 333 369.

Załącznik nr 1

F O R M U L A R Z O F E R T Y

…………………………………………………..

miejscowość, data

………………………………………………….

pieczęć wykonawcy

WYKONAWCA – pełna nazwa

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres wykonawcy

\

……………………………………………………………………………………………………………………………

Województwo:………………………………………………………………………………………………………….

Regon:……………………………………………….. NIP: ………………………………………………………………….

e-mail: ……………………………………………………..

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na

Zakup i dostawa pieca ceramicznego komorowego o pojemności 280 litrów

 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Formularzem cenowym stanowiącym integralną część oferty
  w cenie:
CENA OFERTOWA BRUTTO
__________________________________zł słownie: _____________________________________________złotych
 1. Termin realizacji umowy 14 dni od dnia podpisania umowy.
 2. Udzielona gwarancja 2 lata od protokołu odbioru dostarczonego zamówienia.
 3. Oświadczamy, że w cenie oferty brutto zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania

zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. Oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia złożenia oferty.
 2. Oświadczamy, że oferowane produkty, odpowiadają warunkom jakościowym, zgodnym z obowiązującymi atestami, Polskimi Normami lub równoważnymi oraz, że posiadamy ważne zezwolenia i decyzje wymagane przepisami prawa na produkcję
  i obrót oferowanym przedmiotem zamówienia.

7. Do kontaktów z naszą firmą w sprawie zamówienia upoważniamy:

____________________________________________________________________

telefon:_______________________________________,


mail: _______________________________________

…………………………………………………………………………………………

Podpis osoby ( osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy

 (Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Pracownie

http://aktywatorlublin.pl/Pracownia%20rękodzieła

W pracowni rękodzieła prowadzone są zajęcia rehabilitacyjne w zakresie kształtowania i doskonalenia funkcji motorycznych i manualnych

http://aktywatorlublin.pl/Pracownia%20technik%20i%20sztuk%20plastycznych

Uczestnicy w pracowni technik i sztuk plastycznych rozwijają swoje umiejętności plastyczne, sprawność manualną, wrażliwość artystyczną

http://aktywatorlublin.pl/Pracownia%20ceramiki

Uczestnicy pracują metodą ergoterapii polegają między innymi na poznawaniu technik lepienia różnymi metodami, modelowaniu wyrobów ceramicznych

http://aktywatorlublin.pl/Pracownia%20plastyczna

Zajęcia w pracowni plastycznej mają na celu usprawnianie zdolności manualnych i koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenie spostrzegawczości

http://aktywatorlublin.pl/Pracownia%20gospodarstwa%20domowego

Zajęcia w pracowni plastycznej mają na celu usprawnianie zdolności manualnych i koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenie spostrzegawczości

http://aktywatorlublin.pl/Pracownia%20poligraficzno-dekoratorska

W czasie zajęć terapeutycznych uczestnicy zapoznają się z prawidłową obsługą sprzętu biurowego (komputer, kserokopiarka, laminarka itp.).