Warsztaty

w Lublinie

Warsztaty

w Lublinie

Warsztaty

w Lublinie

Celem WTZ jest włączanie osób z niepełnosprawnością intelektualną do życia społecznego i zawodowego, integracja ze środowiskiem pełnosprawnych, wyzwalanie poczucia własnej wartości, podwyższenie aktywności fizycznej i psychicznej oraz rozwój zainteresowań.

Celem działania Warsztatu Terapii Zajęciowej jest:

  • ogólne usprawnianie;
  • rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, w tym zaradności osobistej dzięki stosowaniu różnych technik terapii zajęciowej;
  • aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
  • przygotowanie do życia w środowisku społecznym w szczególności poprzez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz rozwój innych umiejętności niezbędnych w życiu, a także poprawę kondycji fizycznej i psychicznej;
  • stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy, możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy zawodowej w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej bądź szkolenia zawodowego.

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką pobytu dziennego, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 14.45.

Zajęcia prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii.

Warsztat Terapii Zajęciowej oferuje:
• zajęcia terapeutyczne w 6 pracowniach
• zajęcia rehabilitacji ruchowej
• wsparcie psychologa
• wycieczki i spotkania integracyjne
• trening ekonomiczny

Pracownie

http://aktywatorlublin.pl/Pracownia%20rękodzieła

W pracowni rękodzieła prowadzone są zajęcia rehabilitacyjne w zakresie kształtowania i doskonalenia funkcji motorycznych i manualnych

http://aktywatorlublin.pl/Pracownia%20technik%20i%20sztuk%20plastycznych

Uczestnicy w pracowni technik i sztuk plastycznych rozwijają swoje umiejętności plastyczne, sprawność manualną, wrażliwość artystyczną

http://aktywatorlublin.pl/Pracownia%20ceramiki

Uczestnicy pracują metodą ergoterapii polegają między innymi na poznawaniu technik lepienia różnymi metodami, modelowaniu wyrobów ceramicznych

http://aktywatorlublin.pl/Pracownia%20plastyczna

Zajęcia w pracowni plastycznej mają na celu usprawnianie zdolności manualnych i koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenie spostrzegawczości

http://aktywatorlublin.pl/Pracownia%20gospodarstwa%20domowego

Zajęcia w pracowni plastycznej mają na celu usprawnianie zdolności manualnych i koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenie spostrzegawczości

http://aktywatorlublin.pl/Pracownia%20poligraficzno-dekoratorska

W czasie zajęć terapeutycznych uczestnicy zapoznają się z prawidłową obsługą sprzętu biurowego (komputer, kserokopiarka, laminarka itp.).